Công thức tính số cách mã hóa của ARN và số cách sắp đặt a amin trong chối Polipeptit

(443) 1475 27/04/2023

    Các loại a amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau :
     1) Glixêrin : Gly

     2) Alanin : Ala

     3) Valin : Val

     4 ) Lơxin : Leu
     5) Izolơxin : Ile

     6 ) Xerin : Ser

     7 ) Treonin : Thr

     8 ) Xistein : Cys
     9) Metionin : Met

     10) A. aspartic : Asp

     11)Asparagin : Asn

     12) A glutamic: Glu

    13) Glutamin :Gln

    14) Arginin : Arg

    15) Lizin : Lys

    16) Phenilalanin :Phe
    17) Tirozin: Tyr

    18) Histidin : His

    19) Triptofan : Trp

     20) Prôlin : pro

(443) 1475 27/04/2023