Công thức tính số liên kết Hiđrô ; hóa trị Đ- P qua 1 lần sao mã

(392) 1307 27/04/2023

     a. Số liên kết hidro :  

    H đứt  = \(H_{ ADN  }  \)

 H hình  thành = \(H_{ ADN  }  \)           

=> H đứt = H hình thành =\(H_{ ADN  }  \)

     b. Số liên kết hoá trị :

                              HT  hình thành  = rN – 1   

(392) 1307 27/04/2023