Côn thức tính số Ribonucleotit tự do cần dùng qua nhiều lần sao mã

(375) 1251 27/04/2023

    Mỗi lần sao mã tạo nên 1 phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh ra từ 1 gen bằng số lần sao mã của gen đó .  

   Số phân tử ARN  = Số lần sao mã  = K   + Số ribônu tự do cần dùng là số ribônu cấu thành các phân tử ARN . Vì vậy qua K lần sao mã tạo thành các phân tử ARN  thì tổng số ribônu tự do cần dùng là:

\(   rN_{td } = K . rN   \)

   + Suy luận tương tự , số ribônu tự do mỗi loại cần dùng là :

       \(  \sum  rA_{td}  = K. rA = K . T_{gốc}       ;  \sum  rU_{td}  = K. rU = K . A_{gốc}\)  

     \( \sum rG_{td}  = K. rG = K . X_{gốc}  ; \sum  rX _{td}  = K. rX = K . G_{gốc}  ;  \)

   * Chú ý : Khi biết số ribônu tự do cần dùng của 1 loại :

    + Muốn xác định mạch khuôn mẫu và số lần sao mã  thì chia số ribônu đó cho số nu loại bổ sung ở mạch 1 và mạch 2 của ADN => Số lần sao mã phải là ước số giữa số ribbônu đó và số nu loại bổ sung ở mạch khuôn mẫu .

    + Trong trường hợp căn cứ vào 1 loại ribônu tự do cần dùng mà chưa đủ xác định mạch gốc , cần có số ribônu tự do loại khác thì số lần sao mã phải là ước số chung giữa só ribônu tự do mỗi loại cần dùng với số nu loại bổ sung của mạch gốc  

(375) 1251 27/04/2023