Công thức tính số ribonucleotit tự do cần dùng qua 1 lần sao mã

(414) 1381 27/04/2023

      Khi tổng hợp ARN , chỉ mạch gốc của ADN làm khuôn mẫu liên các ribônu tự do theo NTBS :

\(A_{ADN} \ nối\ U_{ ARN} ; T_{ADN} \ nối \ A_{ARN}\)

\(G_{ADN} \ nối\ X_{ ARN}; X_{ADN} \ nối \ G_{ARN}\)
Vì vậy :
   + Số ribônu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu loại mà nó bổ sung trên mạch gốc của ADN

\(rAtd = T_{gốc} ; rUtd = A_{gốc}\)
\(rGtd = X_{gốc} ; rXtd = G_{gốc}\)


   + Số ribônu tự do các loại cần dùng bằng số nu của 1 mạch ADN

\( rN_{td}= \dfrac{N}{2}\)

(414) 1381 27/04/2023