Công thức tính thời gian mỗi riboxom trượt qua hết mARN(kể từ lúc riboxom 1 bắt đầu trượt)

(388) 1294 27/04/2023

   Gọi \(\Delta t\): khoảng thời gian ribôxôm sau trượt chậm hơn ribôxôm trước
   - Đối với RB 1 : t
   - Đối với RB 2 : t + \(\Delta t\)
   - Đối với RB 3 : t + 2\(\Delta t\)
   - Tương tự đối với các RB còn lại

(388) 1294 27/04/2023