Công thức tính thời gian tổng hợp một phân tử protein( phân tử protein gồm 1 chuỗi polipeptit)

(389) 1295 27/04/2023

   - Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi mARN thì sự tổng hợp phân tử protein của riboxom đó được xem là hoàn tất. Vì vậy thời gian hình thành 1 phân tử protein cũng là thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN ( từ đầu nọ đến đầu kia ) .

\(t= \dfrac{l}{t}\)

(389) 1295 27/04/2023